360 Circus Polska Sp. z o.o.

360 Circus Polska Sp. z o.o.

informacje o spółce:

360 Circus Polska Sp. z o.o.
Ul. Dąbrówki 8, 35-036 Rzeszów
NIP 8133609129
NR KRS 0000345295
REGON 180513777
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegozarząd spółki:

Robert Supulak – Prezes Zarządu
Artur Onyszczuk – Członek ZarząduOGŁOSZENIA:


OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA 360 Circus Polska sp. z o.o.

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą 360 Circus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrówki 8, 35-036 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000345295, REGON: 180513777, NIP: 8133609129, kapitał zakładowy 185 000,00 zł („Spółka przejmowana”) ze spółką 360 Circus sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrówki 8, 35- 036 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000616456, REGON: 141840050, NIP: 7010180906, kapitał zakładowy 254.350,00 zł („Spółka przejmująca”), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) w dniu 29 marca 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 2  1 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

PLAN POŁACZENIA 360 Circus Polska sp. z o.o. - skan podpisanego dokumentu.

W górę