REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ 360 CIRCUS SP. Z O.O.
Z DNIA 11.02.2020r.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest spółka 360 Circus Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dąbrówki
8,
35-301 Rzeszów (zwane dalej „Organizatorem”)
NIP: 701-01-80-906, KRS 0000616456, REGON: 141840050.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych,
ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisu http://www.facebook.com na stronach
salonów partnerskich organizatora: Salon Play Bydgoszcz, Salon Play Jasło, Czackiego 10, Salon Play
Katowice Silesia, Salon Play Rzeszow Nowy Świat, Salon Play Echo Tarnów, Salon Play CH Molo
Szczecin, Salon Play CH Amber Kalisz, Salon Play - Krosno Krakowska 5, Salon Play CH Carrefour
Starogard Gdański, Salon Play Odrzańskie Ogrody - Kędzierzyn-Koźle, Salon Play Gliwice CH Europa
Centralna, Salon Play Łańcut, Salon Play Galeria Świdnicka, Salon Play Strzyżów, Salon Play Stargard
CH Rondo, Salon Play Gryfino, Salon Play CH M1, Salon Play Biłgoraj Kaufland, Salon Play Carrefour
Głogów, Salon Play Rzeszów Millenium Hall, SALON PLAY Galeria Rzeszów, Salon Play Pabianice,Salon
Play Lubaczów, Salon Play Przeworsk Rynek 28, Salon Play Galeria Solna, Salon Play Przemyśl Galeria
Sanowa.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,
regulaminu portalu społecznościowego Facebook oraz zapoznanie się i akceptacji klauzuli
informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin
(dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano NAGRODY - dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest „Voucher na bilety do kina lub pendrive”.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego za
pośrednictwem portalu Facebook na profilach.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu
społecznościowym Facebook na profilu Organizatora oraz profilach .
2. Konkurs trwa od dnia 13.02.2020r. do dnia 06.03.2020r.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zamieszczenie
(w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania
(odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku oraz na profilach .
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie
wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań
opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu
zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do
„posta
konkursowego” za pośrednictwem portalu Facebook organizatora
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin
od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u organizatorów i w prywatnej wiadomości z
następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zwycięzcy mogą odebrać osobiście we wskazanym przez
organizatora Salonie Play do
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora
informacji, o której mowa w ust. 6.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika,
w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są
niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności
uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook
(w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane
są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana
jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w
Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny
sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez
wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs
na Facebooku z dnia 14.02.2020 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2020 r. i obowiązuje do 25.03.2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora:
https://www.360circus.pl/ .
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.360circus.pl/ .
KLAUZULA INFORMACYJNA
1.
Administratorem danych osobowych jest: 360 Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy
ul. Dąbrówki
8,
35-301 Rzeszów
(zwane dalej
„Organizatorem”). NIP:
701-01-80-906, KRS
0000616456, REGON: 141840050, numer telefonu: 17 740 38 00, adres email: biuro@360circus.pl.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać mailowo za pośrednictwem adresu:
rodo@360circus.pl.
3.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numer telefonu, adres email, adres
zamieszkania, przetwarzamy w celach udziału w konkursie organizowanym na portalu Facebook oraz
w celach reklamowych, marketingowych, otrzymywania informacji handlowej. Podstawą prawną dla
przetwarzania Państwa danych stanowi udzielona przez Państwo zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym 360 Circus Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie powierzyła przetwarzania danych osobowych na podstawie umów, w
szczególności podmiotom świadczącym usługi z zakresu utrzymania systemów informatycznych,
innym podmiotom współpracującym z 360 Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (w tym
subdealerom, handlowcom, doradcom biznesowi, innym współpracownikom, podmiotom
świadczącym usługi kadrowo-finansowo-księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne,
podmiotom świadczącym usługi kurierskie, a także podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie przepisów prawa.
5.
Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
6.
Posiadają Państwo prawo do żądania od 360 Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie dostępu
do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych; w tym zakresie prosimy o kontakt z naszą firmą na adres email:
rodo@360circus.pl
7.
Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory
przestaje być dopuszczalne/legalne; w tym zakresie prosimy o kontakt z naszą firmą na adres email:
rodo@360circus.pl
8.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu
w związku z czynnościami związanymi z udziałem w konkursie oraz celach reklamowych,
marketingowych, otrzymywania informacji handlowej lub do momentu cofnięcia zgody.
10.
Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania
danych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez 360 Circus Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie na portalu społecznościowym Facebook oraz czynnościami związanymi celami
reklamowymi, marketingowymi oraz otrzymywania informacji handlowej.
11.
Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.